UMVI
okm1 okp1 osfa1omdm1

banner bp_dp_22_23

banner studuj na umvi

Zájem o technologii elektronového paprsku překonal očekávání

English version of the text

Auditorium; EBT 2013Za velkého zájmu zástupců firem a výzkumných organizací se 16. 5. 2013 v prostorách FSI VUT v Brně a Netme Centre uskutečnil mezinárodní seminář „Technologie elektronového paprsku", organizovaný ve spolupráci Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI VUT v Brně a Divize progresivních kovových materiálů Netme Centre. Seminář byl uspořádán u příležitosti zprovoznění nové laboratoře, věnované právě této technologii. Více než 80 účastníků vyslechlo přednášky jak domácích, tak zahraničních hostů.Přednáška prof. Dlouhého

Úvodní přednáška prof. Iva Dlouhého byla věnována historii, současným aktivitám a plánům do budoucnosti obou zainteresovaných fakultních složek, tj. Ústavu materiálových věd a inženýrství a Divize progresivních kovových materiálů Netme Centre. Posluchači byli v krátkosti seznámeni se zázemím, které je v současné době využíváno pro výukové, výzkumné i komerční účely. Byly rovněž nastíněny oblasti možné spolupráce jak s průmyslovými partnery, tak s akademickou sférou.

dr. von DobeneckV pořadí druhou byla přednáška dr. Dietricha von Dobenecka „Historie elektronového paprsku". Dr. von Dobeneck jako přímý účastník vývoje prvních zařízení pro svařování elektronovým paprskem velmi zasvěceně hovořil o historii oboru. Hovořil o genezi myšlenek, které ke konstrukci zařízení, obecně nazývaných elektronové dělo, vedly, v historickém přehledu se zmínil i o vývoji situace na trhu s uvedenými zařízeními od prvopočátku jejich využívání. Zevrubně rozebral problémy, se kterými se technologie elektronového paprsku při svém zrodu potýkala a o způsobech a metodách, jakými byly tyto problémy řešeny.

Přednáška Dipl.-Ing. Eberharda Wagnera, zástupce firmy pro-beam, dodavatele technologie instalované v nově otvírané laboratoři, s názvem „Nejnovější metody využívající elektronový paprsek" byla věnována, jak už z názvu vyplývá, poslednímu vývoji ve sledované oblasti. Zaměřil se na všechny obory, kde se lze s využitím technologie elektronového paprsku setkat, od leteckéhDipl.-Ing. Wagnero a kosmického průmyslu, přes aplikace v chemickém a petrochemickém průmyslu až po využití v oborech medicínských. Velmi podrobně se zabýval technologií samotnou. Zmínil se o jednotlivých typech elektronových děl, o možnostech řízení a monitorování procesů, probíhajících při aplikaci elektronového paprsku, o kontrole kvality přímo v průběhu procesu (např. při svařování) a o mnoha dalších aspektech, charakteristických pro zařízení pracující s elektronovým paprskem.

Dr.-Ing. Anja Buchwalder„Aplikace elektronového paprsku pro povrchové zpracování" byl název přednášky Dr.-Ing. Anji Buchwalder z TU Bergakademie ve Freibergu (spoluautor prof. Dr.-Ing.habil. Rolf Zenker, TU Bergakademie, Freiberg). Téma přednášky bylo zaměřeno na jedno z možných využití technologie elektronového paprsku, konkrétně na aplikace související s ovlivňováním vlastností povrchových vrstev materiálů. Dr. Buchwalder o problematice související s výzkumem v oblasti povrchového zpracování elektronovým paprskem hovořila jak v teoretické rovině, tak na řadě příkladů z praxe demonstrovala jeho konkrétní využití. Řeč byla o povrchovém kalení, legování, přetavování a celé řadě dalších technologií, které je možné realizovat právě jen díky využití elektronového paprsku.

dr. ZobačPoslední přednáškou celého cyklu byla prezentace „Elektronové svařování v Ústavu přístrojové techniky AV ČR", jejímž autorem byl Ing. Martin Zobač, Ph.D. a jehož domovským pracovištěm je právě ÚPT AV ČR. V úvodní části přednášky seznámil dr. Zobač posluchače s historií počátků výzkumu v oblasti svařování elektronovým paprskem, spadající do 60. let minulého století a odehrávající se právě na půdě ÚPT. Další části jeho přednášky byly věnovány prezentaci současného stavu výzkumu v Ústavu přístrojové techniky na tomto poli a technologickým možnostem využití elektronového paprsku obecně.

Každá z přednášek vyvolala živou odezvu mezi posluchači, čehož důkazem může být i značný počet otázek na přednášející během diskuze v závěru každé z nich.

Buchwalder 02 s

Zobac 01 s
Velký zájem byl o „živou" demonstraci možností zařízení, která proběhla přímo v laboratoři EB technologie v budově D5 Netme Centre. Zde byla pro účastníky semináře (a nejen pro ně, z přiložených fotografíí je zřejmé, že téma elektronového paprsku zaujalo i nejmladší generaci) přichystána řada ukázek. Kromě přípravy a nastavování stroje mohli shlédnout ukázku svařování, gravírování i povrchového tavení.

 

D5 09 sD5 02 s
D5 03 sD5 04 s
D5 05 sD5 06 s
D5 07 sD5 08 s

 

 logolink cz
Interest in the technology of the electron beam exceeded expectations

An international seminar on "Electron Beam Technology" (EBT) was held in the premises of Faculty of Mechanical Engineering of Brno University of Technology (FME BUT) and Netme Centre on May 16, 2013. Co-organized by FME BUT and Division of Advanced Metallic Materials of Netme Centre, the seminar attracted a strong interest from both research institutions and industrial partners. During the seminar organized on the occasion of the official opening of a new laboratory dedicated to the technology, the 80+ participants had a chance to attend talks given by both Czech and international guests.

The keynote speech delivered by Prof. Ivo Dlouhy focused on the respective history, current activities and the future development plans of both involved research partners, i.e. Institute of Materials Science and Engineering of FME BUT and Division of Advanced Metallic Materials of Netme Centre. Further to that, the audience was introduced to the facilities and technologies that are currently available for education, research and commercial purposes and the strong potential for future collaboration with industrial and academia partners was outlined.

Followed a presentation given by Dr. Dietrich von Dobeneck "On the History of Electron Beam". As an active contributor to the long-term development of the technology of beam welding, Dr. von Dobeneck provided an insight on the historical milestones of the technique and shared the initial ideas that led to the construction of the first electron beam devices. Within his speech, he further provided information on the problems the novel technology encountered upon its creation and on the ways and solutions used to resolve these problems as well as the development of the associated market since the technology establishment.

The next talk titled "Novel Methods Using Electron Beam Technology" was given by Mr. Eberhard Wagner, a representative of pro-beam company, the supplier of the technology installed within the new laboratories. In his talk, Mr. Wagner focused on the latest development in the field of electron beam techniques and presented the examples of its respective current applications, incl. automotive, aviation and aerospace, chemical and petrochemical industry, medical, etc. Further details were provided on the technology: different technology types, process monitoring and control in the beam applications, in-situ quality control (e.g. during welding process) and related aspects typical for the associated devices.

Dr. Anja Buchwalder's (TU Bergakademie, Freiberg; co-author Dr.–Ing.habil. Ralf Zenker) presentation on "Applications of Electron Beam for Surface Treatments" focused in particular on influencing the properties of surface layers of materials, one of the possible usages of the technology. It consisted of both theoretical background related to the usage of the electron beam technology and real case-studies from various industrial applications facilitated by the implementation of EBT (the numerous examples included e.g. surface quenching, alloying, re-melting, etc.).

The final presentation of the seminar "Electron Welding at Institute of Scientific Instruments Academy of Sciences of the Czech Republic" was given by Dr. Martin Zobac. He first introduced the seminar guests to the history of electron beam welding research dating to 1960s at the Institute and the presentation further informed on the current state-of-the-art of the related research and the potential of the prospective electron beam applications.

Each presentation inspired an active discussion among the audience as could be seen by the respective response and an extended Q&A session following each of the presented talks.

The "live demonstration" of the technology in the premises of the EBT laboratories (D5 building, Netme Centre) attracted an increased attention among the seminar attendees. The demonstration comprised of preparation of the device and its respective experimental set-up as well as a number of processes incl. welding, engraving, and surface melting.

 

logolink en