UMVI

Podklady pro výuku - zimní semestr

FYZIKA MATERIÁLŮ (5FM)
Přednášky
Stavba hmoty
Vazby mezi atomy (prezentace, text, uspořádávací procesy, fáze v kovových soustavách)
Termodynamika, Základy termodynamiky
Kinetika
Difúze
Fázové přeměny a rozpady
Deformace a odpevňovací pochody (el. def., pl. def. a odpevnění)
Lomové chování materiálů
Polymery - struktura a vlastnosti
Cvičení Obálka 5FM
Stavba atomu
Krystalové struktury kovů
Termodynamika čistých látek, termodynamika č. l. - tabulky pro výpočet
Termodynamika roztoků
Entalpické diagramy I pro obecné BRD
Entalpické diagramy II pro Fe-Fe3C
Tvorba proeutektoidního feritu
Konstrukce kinetických diagramů (ARA)
Kvantitativní metody hodnocení struktur
Difuze I
Difuze II
Exponent deformačního zpevnění
Ostatní Přehled látky + otázky
Odkazy na záznamy přednášek

 

STRUKTURA A VLASTNOSTI MATERIÁLŮ (3SV)

Cvičení

Úvod, obálka s hodnocením
Struktura a vlastnosti slitin železa, Fe-Fe3C diagram
Normy, značení ocelí; Normy - podklady
Austenitizace, IRA a ARA diagramy
Základní typy tepelného zpracování
Chemicko-tepelné zpracování
Nízkouhlíkové oceli (příloha 1, příloha 2, příloha 3)
Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
Nástrojové oceli
Grafitické litiny
Neželezné kovy I
Neželezné kovy II
Konstrukční plasty
Volba materiálu, zápočet
Přednášky Výroba oceli
Chemické složení
Fázové přeměny při TZ
Druhy a způsoby TZ
Konstrukční oceli
Korozivzdorné a žáruvzdorné oceli
Nástrojové oceli
Základní druhy litin
Neželezné kovy A
Neželezné kovy B
Polymery
Keramika
Volba materiálů
Ostatní Přehled látky

 

ZÁKLADY CHEMICKÉ TERMODYNAMIKY A KINETIKY (BTK)
Podklady ke studiu Základy chemické termodynamiky a kinetiky
Basics of chemical thermodynamics and kinetics

 

MEZNÍ STAVY MATERIÁLŮ (6MS)
Přednášky Úvod
Předmět v souvislostech, historie (video 1, video 2)
Elasticita, anelasticita
Plastická deformace
Tečení materiálů (creep)
Lomové porušení
Lomové porušení - empirické přístupy
Lineárně-elastická lomová mechanika
Elasticko-plastická lomová mechanika
Únava materiálů
Lomové chování a zkoušení keramických materiálů
Lomové chování a zkoušení plastů
Cvičení Úvodní cvičení
Elasticita I
Elasticita II
Plastická deformace I
Plastická deformace II
Creepové porušení
Tranzitní lomové chování ocelí I
Tranzitní lomové chování ocelí II
Lomová houževnatost I
Lomová houževnatost II
Únavové porušení
Zápočtový test
Podklady ke studiu Označování materiálů podle evropských norem
Pružnost
Plasticita
Trazitní lomové chování ocelí
Zkoušky odolnosti ocelí proti křehkému lomu, tranzitní teploty
Základy lomové mechaniky
Elasticko-plastická lomová mechanika a měření lomové houževnatosti
Únava materiálu - úvod
Napěťový přístup k únavě materiálu, součásti s vruby
Šíření únavové trhliny
Creep a lom při creepu
Lomové chování keramiky
Oxidace a koroze

 

MEZNÍ STAVY MATERIÁLŮ - kombinované studium (6MS-K)
Přednášky Úvod do předmětu a jeho historie
Materiál a jeho značení
Elasticita
Plastická deformace
Houževnatost, tranzitní lomové chování
Lomová mechanika
Únava materiálu
Creep
Cvičení Označování materiálů podle EU
Elastická deformace
Plastická deformace
Tranzitní lomové chování
Lomová mechanika
Únava materiálů

 

METODY ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ (WZ1)
Přednášky Úvod
Předmět v souvislostech, historie zkoušení
Elasticita, anelasticita
Plastická deformace, zkouška tahem
Porušování a houževnatost
Teplotně-tranzitní přístupy - empirické zkoušky
Lineárně-elastická lomová mechanika
Elasto-plastická lomová mechanika
Experimentální lomová mechanika
Tečení materiálů (creep)
Únava materiálů - část 1, část 2
Lomové chování a zkoušení keramických materiálů
Lomové chování a zkoušení plastů
Cvičení Zkouška tahem - zadání, experimentální data
Únava materiálů - zadání
Creep - zadání, experimentální data
Lomová houževnatost - zadání, prezentace, protokol (vzor)
Ostatní Okruhy otázek ke zkoušení

 

MATERIALS TESTING AND EVALUATION, Erasmus Programme (WZ1-A)
Lectures Introduction, history of materials testing
Elasticity
Tensile deformation and tensile test I
Tensile deformation and tensile test II
Toughness/crack resistance, basic concepts
Toughness/crack resistance, empirical approaches
Fracture mechanics
Fracture toughness
Fatigue
Creep
Plastics
Ceramics
Laboratory exercises Tensile test - text part, experimental data
Fatigue - text part
Fracture toughness - assignment, fracture surfaces, loading curves
Creep - text part, experimental data

 

KOROZE A PROTIKOROZNÍ OCHRANA (WKO)
Přednášky Úvod do problematiky
Koroze kovů
Jevové formy koroze
Elektrochemická koroze kovů
Atmosférická koroze, korozní agresivita atmosfér
Koroze a stárnutí plastů
Atmosférické stárnutí plastů
Termická a oxidační degradace
Korozní odolnost materiálů, konstrukční uspořádání
Organické povlaky (nátěry) I
Organické povlaky II, PNH + plasty
Anorganické nekovové povlaky, silikátování, modifikace rzi
Kovové slitinové povlaky
Konzervace a impregnace
Smalty
Cvičení Koroze Al v 2% roztoku NaOH
Korozní diagram
Klasifikace jevové formy koroze
Korozní agresivita atmosféry
Stanovení parametrů rozpustnosti polymerů
Stanovení tloušťky a životnosti zinkového povlaku
Stanovení přilnavosti nátěru
Stanovení výtokové doby
Stanovení tloušťky křídového papíru - příklad
Zhotovení zkušebních nátěrů
Hodnocení zasychání nátěrů
Stanovení lesku a barevného odstínu nátěru
Samostatné téma
Podklady ke studiu skripta Tulka, J. Povrchové úpravy materiálů, VUT, 2005

 

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE (3VT)
Podklady do cvičení Zadání
Zkouška prokalitelnosti oceli - podklad