UMVI

Odbor kovových materiálů

 • je pedagogickým pracovištěm, vychovávajícím studenty Fakulty strojního inženýrství v oboru materiálového inženýrství. Současně je pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu v oblasti strojírenských materiálů a fyzikální metalurgie.
 • zajišťuje v rámci celoživotního vzdělávání postgraduální studium v oblasti strojírenských materiálů a kurzy nedestruktivního zkoušení materiálů, dále pak základní a specializované kurzy kvalifikační a rekvalifikační pro pracovníky metalografických laboratoří.
 • nosné vědeckovýzkumné projekty, řešené též na úrovni národních grantů, zahrnují tyto oblasti a materiály:
  • vysokopevné slitiny hliníku,
  • superslitiny na bázi niklu slitiny hořčík - lithium,
  • kompozitní materiály, technická keramika,
  • expertní databázový systém mechanicko - metalurgických charakteristik tvárné litiny,
  • feritická tvárná litina pro záporné teploty se zvýšenou mezí kluzu,
  • izotermicky zušlechtěná tvárná litina o vysoké pevnosti,
  • lité nástrojové oceli,
  • lité ledeburitické vysokochromové oceli odolné proti opotřebení.

 

Odbor keramiky a polymerů

 • je zaměřen na základní a aplikovaný výzkum na poli pokročilé keramiky pro medicínské, elektrochemické, metalurgické a strojírenské aplikace. Odbor dále zajišťuje vzdělávání v oblasti materiálového inženýrství a chemie.
 • výzkumné programy odboru zahrnují tyto oblasti:
  • fyzikální a materiálová chemie keramických materiálů a kompozitů,
  • technologie pokročilých keramických materiálů (injekční vstřikování, lisování - CIP, HIP, vytlačování, elektroforetická depozice, dip-coating, sprejování, sol-gel metody),
  • fyzikální a chemické interakce mezi kovy a keramikou,
  • fyzikální, chemické a biologické vlastnosti pokročilých keramických materiálů,
  • biokeramika a biokeramické kompozity,
  • nanokeramika,
  • elektrokeramika.

 

Odbor strukturní a fázové analýzy

 • vznikl z Přístrojového centra, které bylo založeno v roce 1985 jako celoškolské pracoviště k podpoře řešení těch projektů, které vyžadují experimentální studium materiálů. Pro tyto účely je odbor vybaven špičkovou přístrojovou technikou pro analýzy chemického složení v makro- i mikroobjemu, fázového složení a pro studium struktury kovových i nekovových materiálů na všech dostupných úrovních rozlišení. Přístroje obsluhují vysoce fundovaní specialisté ve svém oboru.
 • činnost OSFA je orientována do těchto oblastí
  • výuka převážně ve specializaci materiálové inženýrství a v některých dalších specializacích (fyzikální inženýrství, strojírenská technologie),
  • řešení výzkumných projektů na všech úrovních, včetně projektů mezinárodních a národních. Nosné vědeckovýzkumné projekty zahrnují např. tyto oblasti a materiály:
   • progresivní funkčně-gradientní a nanostrukturní materiály;
   • vztah mezi výchozí strukturou a mechanickými vlastnostmi kovových materiálů při vysokých rychlostech deformace;
   • perspektivní biokompatibilní materiály;
   • povrchové inženýrství;
   • strukturní stabilita svarových spojů chromových žáropevných ocelí a jejich degradace během dlouhodobého provozu;
   • teoretické modelování a experimentální studium strukturní stability moderních žáropevných ocelí;
   • informační systém pro výzkum a vývoj materiálů a technologií ČR;
  • spolupráce s jinými vysokými školami, výzkumnými ústavy a podniky, založená na využívání přístrojové techniky a kvalifikace pracovníků OSFA;
  • zpracování expertíz a znaleckých posudků z oblasti převážně kovových materiálů a technologií jejich zpracování a spojování, a to nejen pro výrobní podniky, ale i pojišťovny, soudy apod.

 

Odbor mechaniky a designu materiálů